Uaktywnij Flash Player!!!
Uaktywnij Flash Player!!!
22.08.2017
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok 08.08.2017
Przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego 08.08.2017
Przetarg nieograniczony na sprzedaż 2 szt. platform typu VIMEC 64-74 07.08.2017
Przetarg nieograniczony na wykonanie REMONTU BALUSTRAD WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA KLATKACH SCHODOWYCH w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Karczewskiej 51 w Otwocku 29.06.2015
Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.  
 
  
Ogłoszenie


22 sierpnia 2017

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni, o którym mowa w art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości, za 2017 rok.

Oferty z uwzględnieniem:

 • ceny oraz terminu badania do 20 kwietnia 2018 roku,
 • informacji o firmie wraz z opisem doświadczenia zawodowego w tym w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • kserokopii zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych ,
należy składać do dnia 16 października 2017 roku na adres:

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
05-400 Otwock
ul. Andriollego 54

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 779-43-27 wew.17 oraz adresem e-mail: a.cichecka@otwockasm.com.pl8 sierpnia 2017

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Otwocku (05-400), ul. Andriollego 54, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Ługi Otwock.

Budynek 6-cio kondygnacyjny, 40 mieszkań, garaż podziemny na 15 stanowisk i komórki lokatorskie w piwnicy.

Termin realizacji:

 • rozpoczęcie robót - październik 2017r.
 • zakończenie robót – czerwiec 2019r.

Szczegółowy zakres robót i warunki jakie muszą spełnić wykonawcy zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 11 lub 12, na stronie internetowej www.otwockasm.com.pl, tel. 22/779 40 27 w. 21, 22 lub 22/779 24 02.

Zamówienie nie podlega przepisom prawa zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty należy składać w siedzibie Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej pok. 13 (Sekretariat) do dnia 30.08.2017r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego pok. 14 w dniu 30.08.2017r. o godz. 12:30.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu na każdym etapie jego postępowania, bez podania przyczyn.8 sierpnia 2017

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Otwocku ul. Andriollego 54 sprawująca zarząd powierzony Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Danuty 10 w Otwocku ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 2 szt. platform typu VIMEC 64-74, będących własnością wymienionej Wspólnoty.

Dane techniczne:

 • Rok produkcji: 2010
 • Udźwig: 230kg / 1 osoba
 • Wys. podnoszenia: 1,426m
 • Producent: VIMEC Włochy

Oferta powinna zawierać:

 • nazwa podmiotu składającego ofertę ( nazwa i adres oferenta, wypis z ewidencji działalności gospodarczej)
 • propozycję cenową zakupu w PLN / 1 szt
 • Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „ przetarg na platformy” w sekretariacie Spółdzielni w 05-400 Otwock ul. Andriollego 54 ( pokój nr 13) do dnia 25.08.2017r. do godz. 15:00.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 16 tel. (22) 779-37-46

  Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.  7 sierpnia 2017

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie REMONTU BALUSTRAD WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA KLATKACH SCHODOWYCH w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Karczewskiej 51 w Otwocku.

  Przetarg zostanie przeprowadzony wg wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi oraz roboty wykonywane na rzecz OSM.

  Opis przedmiotu zamówienia:

  • Wymiana okładziny pochwytów balustrad z pcv
  • Czyszczenie i malowanie balustrad schodowych
  • Miejscowa naprawa uszkodzeń lamperii

  Należy wypełnić i złożyć kosztorys ofertowy załączony do SIWZ.

  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego 05-400 OTWOCK ul. Andriollego 54 w pokoju nr 13.

  Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2017 r. do godz. 1200.

  Inwestycje
   
  Copyright (c) 2008 KW
  All rights reserved