Uaktywnij Flash Player!!!
Uaktywnij Flash Player!!!
18.10.2017
Zmiana godzin przyjęć interesantów 19.09.2017
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego. 22.08.2017
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok 29.06.2015
Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.  
 
  
Ogłoszenie


19 września 2017

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:
Przedmiotem zamówienia jest budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Charakterystyka budynku: budynek mieszkalny wielorodzinny, dwuklatkowy, o pięciu kondygnacjach naziemnych (parter i 4 piętra ) i jednej kondygnacji podziemnej.

Charakterystyczne parametry budynku:

  • pow. budynku całkowita – 3291,68 m2
  • pow. garażu podziemnego – 411,58 m2
  • kubatura budynku – 10048,19 m3
  • liczba klatek schodowych – 2
  • liczba mieszkań – 40
  • liczba stanowisk postojowych w garażu podziemnym - 15

Przetarg zostanie przeprowadzony wg wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi oraz roboty wykonywane na rzecz OSM.

Szczegółowy opis prac zawierają projekty techniczne będące załącznikami do niniejszego SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego 05-400 OTWOCK ul. Andriollego 54 w pokoju nr 13 do dnia 12.10.2017 r. do godz. 1200.22 sierpnia 2017

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni, o którym mowa w art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości, za 2017 rok.

Oferty z uwzględnieniem:

  • ceny oraz terminu badania do 20 kwietnia 2018 roku,
  • informacji o firmie wraz z opisem doświadczenia zawodowego w tym w spółdzielniach mieszkaniowych,
  • kserokopii zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych ,
należy składać do dnia 16 października 2017 roku na adres:

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
05-400 Otwock
ul. Andriollego 54

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 779-43-27 wew.17 oraz adresem e-mail: a.cichecka@otwockasm.com.pl

Inwestycje
 
Copyright (c) 2008 KW
All rights reserved